เส้นทางอุทยานธรณีโคราช

  • จีโอพาร์ค (Geopark)หรืออุทยานธรณี คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งที่ภูมิประเทศและแหล่งธรณีวิทยามีคุณค่าในระดับนานาชาติ รวมทั้งแหล่งธรรมชาติอื่นและวัฒนธรรมที่สำคัญและสัมพันธ์กับแหล่งธรณีวิทยา และมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งในด้านการอนุรักษ์การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากล่างสู่บน (Bottom-up)

  • โคราชจีโอพาร์ค (Khorat Geopark) หรืออุทยานธรณีโคราช หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี โดยอุทยานธรณีโคราชมีพื้นที่ 3,167.38 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค

ภูใยใสข้าวโพดสูงเนิน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน ปลูกข้าวโพดและแปรรูปข้าวโพดเป็นน้ำนมข้าวโพด โดยนำพันธ์ุข้าวโพดฮอกไกโดจากประเทศญี่ปุ่นมาปลูกในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ซึ่งจุดเด่นของข้าวโพดสามารถทำให้สุกโดยอบด้วยไมโครเวฟภายใน 5 นาที

หมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ ผลิตหมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า ซึ่งเป็นหมี่โคราชที่มีการผลิตกันทั่วไปและมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิต หมี่โคราชเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่มีเส้นบางกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กทั่วไป หมี่โคราชบ้านน้ำฉ่าเป็นหมี่โคราชที่ผลิตจากบ้านน้ำฉ่า จึงมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า “หมี่น้ำฉ่า”

แคบหมูพารินทร์เมืองโคราช

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แคบหมู หมู่บ้านยางน้อย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นกลุ่มที่มีการผลิตแคบหมูบรรจุถุง โดยเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันผลิตแคบหมูเพื่อจำหน่ายเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี แคบหมูพารินทร์เมืองโคราช กรอบ สะอาด อร่อย อยู่ได้นาน ราคาย่อมเยา

น้ำพริกปลาทูกรอบเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มอาชีพน้ำพริกบ้านใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีการผลิตน้ำพริกเพื่อจำหน่ายหลากหลายชนิด โดยน้ำพริกที่ขึ้นชื่อคือ "น้ำพริกปลาทูกรอบ" น้ำพริกมีรสชาติดี อยู่ได้นานสามารถเก็บรักษาได้อย่างต่ำ 2 สัปดาห์ วัตถุดิบซื้อจากชุมชน มีความสด สะอาด และไม่ใส่สารกันบูด