ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณวุฒิการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2545)
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)
ผลงานทางวิชาการ
  • รณชัย ชื่นธวัช, ภัทรีญา ชุมชิต และ เจษฎา รัตนสุพร. (2564). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่่ 2 ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 38(1), หน้า 57-66. (TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)
  • รณชัย ชื่นธวัช, เจษฎา รัตนสุพร และศรายุทธ เนียนกระโทก. (2562). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากความต้องการของผู้ประกอบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปในจังหวัดนครราชสีมา. วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 12(1), หน้า 142-157. (TCI กลุ่มที่ 1)
  • รณชัย ชื่นธวัช. (2560). การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนด้วยเครือข่ายประสาทเทียมร่วมกับรูปแบบออโตรีเกรสซีพ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(3), หน้า 519-537. (TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)
  • Chuentawat, R. & Loetyingyot, S. (2019). Determination of Artificial Neural Network Structure with Autoregressive Form of ARIMA and Genetic Algorithm to Forecast Monthly Paddy Prices in Thailand. International Journal of Intelligent Systems and Applications. 11(3). March 2019, pp. 22-30. (EBSCO, INSPEC)
  • Chuentawat, R. & Kan-ngan. Y. (2018). The Comparison of PM2.5 forecasting methods in the form of multivariate and univariate time series based on Support Vector Machine and Genetic Algorithm. in Proceedings of ECTI-CON 2018 (IEEE Conference Record Number #42360). Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand, Chiang Rai, Thailand, 18-21 July 2018, pp. 717-720.
  • Ronnachai Chuentawat, Kittisak Kerdprasop, and Nittaya Kerdprasop. (2017). The Forecast of PM10 Pollutant by Using a Hybrid Model. International Journal of Future Computer and Communication. 6(3), pp. 128-132. (EBSCO, INSPEC)

ผลงานด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ที่ปรึกษาโครงงาน Smart Farming
อ.ที่ปรึกษาโครงงาน "หมวกจราจรอัจฉริยะ"
ผลงานวิจัย App วัดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

Computer Science NRRU. Copyright © Ronnachai Chuentawat. All Rights Reserved.